Scottish Highland

Photo © copyright by Toby Skov.