Three Goats Chillin'

Photo © copyright by Toby Skov.