Tail Grasping Stockeye

Photo © copyright by Toby Skov.

 « Northwest