Fighting For Postion

Photo © copyright by Toby Skov.

 « Northwest