Black-necked Stilt

Photo © copyright by Toby Skov.

 « Prairie