Thinking It Through

Photo © copyright by Toby Skov.