Sand And Sagebrush

Photo © copyright by Toby Skov.