American Redstart

Photo © copyright by Toby Skov.