Sand Bathing River Otter

Photo © copyright by Toby Skov.

 « Northwoods