Harvest Moon

Photo © copyright by Toby Skov.

 « Southwest