Oak On Mayfair Lane

Photo © copyright by Toby Skov.